ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ “ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Ενωση με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” με έδρα το3ο Διαμέρισμα.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 2
 1. Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων των Σχολείων του 3ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων και ο συντονισμός της δράσης όλων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για τη λύση τους.
 2. Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας.
 3. Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης.
 4. Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών σε διδακτήρια των σχολείων με σύγχρονα άνετα και υγιεινά.
 5. Ο εξοπλισμός των σχολείων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
 6. Η ίδρυση και λειτουργία σχολών γονέων, βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, εργαστηρίων, μαθητικών λεσχών, γυμναστηρίων, μαθητικών κατασκηνώσεων.
 7. Η ισότιμη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του έργου τους, την καλή, απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματός τους.
 8. Η ενθάρρυνση των παιδιών για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και ευγενικής άμιλλας για μάθηση.
 9. Η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να παρέχεται ουσιαστική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις.
 10. Η προάσπιση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού Σχολικής Υγιεινής.
 11. Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας, μέσα και έξω από το σχολείο.
 12. Η διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
 13. Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.
 14. Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.
 15. Η διαφώτιση της Κοινής Γνώμης και της Πολιτείας για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην παιδεία των νέων.
 16. Η συστηματική ενημέρωση της ένωσης επί των παιδαγωγικών συστημάτων από την προσχολική αγωγή μέχρι την ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των ελλείψεων, και κενών των συστημάτων αυτών με παρεμβάσεις για την εξάλειψή τους με σκοπό τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών για μόρφωση, σ' όλες τις βαθμίδες της σχολικής τους πορείας.
 17. Η πλήρης εφαρμογή της Δημόσιας και δωρεάν παιδείας και η αναβάθμισή της.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ενωσης είναι:
 1. Βοήθεια για την ίδρυση σε όλα τα σχολεία Α' βαθμίδας (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) και Β' βαθμίδας (Γυμνάσια-Λύκεια-ΤΕΕ) εκπαίδευσης του Δήμου, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
 2. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζικούς φορείς, επιστημονικά και εργατικά σωματεία.
 3. Η διαφώτιση των Γονέων και Κηδεμόνων για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών της Ενωσης.
 4. Η έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων για τις δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, οργανώσεων γονέων και εκπαιδευτικών.
 5. Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων (αθλητικών-πολιτιστικών-κοινωνικών), εκδρομών κλπ.
 6. Η ίδρυση πνευματικών – πολιτιστικών κέντρων με τη συνεργασία μαθητών, καθηγητών, δασκάλων, Συλλόγων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 7. Η συγκρότηση επιτροπών Δραστηριοτήτων από τα μέλη της Ενωσης.
 8. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και την λύση προβλημάτων, καθώς και η χρήση, κάθε μέσου δημοσιότητας.
 9. Η συμμετοχή της Ενωσης στις Δημοτικές Επιτροπές Επεξεργασίας και Αποφάσεων για τα προβλήματα της παιδείας και η συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων στα όργανα διοίκησης των Σχολείων.
 10. Η στενή συνεργασία με τα ανωτέρω συνδικαλιστικά όργανα των γονέων.
 11. Η ίδρυση γραφείων, κατάλληλα εξοπλισμένων και πρόσληψη προσωπικού, για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου.
 12. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών της Ενωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΟΡΟΙ – ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη της Ενωσης γίνονται οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών των Σχολείων του 3ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 5
 1. Η εγγραφή στην Ενωση γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του υποψήφιου Συλλόγου-μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης, το οποίο, είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει την εγγραφή στην πρώτη συνεδρίασή του. Μαζί με την αίτηση, πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν: Αντίγραφο επικυρωμένου καταστατικού του Συλλόγου, κατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αριθμού μελών στις αρχαιρεσίες και αριθμό εκπροσωπούμενων μαθητών, βεβαίωση του διευθυντή του Σχολείου για την δύναμη των μαθητών, καθώς και Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ότι πάρθηκε απόφαση για την εγγραφή του Συλλόγου στην Ενωση.
 2. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές για κάθε εκλεγμένο εκπρόσωπο του Συλλόγου στην Ενωση. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ετος νοείται το Σχολικό Ετος.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1Β εδάφιο 2 του Ν.262/98 στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών, η εκπροσώπηση του 1/3 των μαθητών του σχολείου και ληγουσών των προθεσμιών του νόμου, περί εκλογών των οργάνων, ο Σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα αλλά δεν εκπροσωπείται στην Ενωση Γονέων.
 4. Εκπρόσωποι των μη εκπροσωπουμένων στην Ενωση Συλλόγων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., της Ενώσεως, δύνανται να παρίστανται στις ανοικτές συγκεντρώσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 5. Αν το Δ.Σ. της Ενωσης απορρίψει αίτηση εγγραφής ως μέλους οιουδήποτε Συλλόγου, ο Σύλλογος αυτός μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του στην πρώτη Γ.Σ. της Ενωσης.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 6
Ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. του Σωματείου, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή πέντε (5) τουλάχιστον μελών της.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Σωματείου και πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών του και την προαγωγή της παιδείας γενικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσφοράς σε Σωματείο, μπορεί να απονεμηθεί σε φυσικό πρόσωπο ο τίτλος του επίτιμου προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 7
 1. Κάθε μέλος εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος και είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. έχει δικαίωμα να συμμετέχει με έναν (1) εκπρόσωπο ανά τριάντα (30) μαθητές που φοιτούν στο σχολείο, των οποίων οι γονείς και κηδεμόνες πήραν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. Του Συλλόγου τους. Εάν το υπόλοιπο είναι μισοί (δηλ. 15) συν ένας, τότε εκλέγεται άλλος ένας εκπρόσωπος. Ολοι οι παραπάνω εκπρόσωποι (κανονικοί) έχουν από μία ψήφο και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Σε περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα (3) μαθητές, ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται στην ένωση με έναν (1) εκπρόσωπο.
 2. Κάθε Σύλλογος για να λάβει μέρος στις Γ.Σ. θα πρέπει να είναι μέλος της Ενωσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης για τις τακτικές και οκτώ (8) για τις έκτακτες και οι εκπρόσωποί του να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους προς την ένωση, μέχρι και την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ.
 3. Το μέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού της ένωσης ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς της, διαγράφεται από τη Γ.Σ. της Ενωσης με πλειοψηφίες των ¾ των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 8
 1. Παύουν να είναι μέλη της Ενωσης όσοι Σύλλογοι Σχολείων το ζητήσουν, με απόφαση της Γ.Σ. των μελών τους.
 2. Οσοι καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από ένα (1) χρόνο (ημερολογιακό έτος) και ένα (1) μήνα μετά την ειδοποίησή τους από το Δ.Σ. της ένωσης.
 3. Οι σύλλογοι σχολείων που δεν υφίστανται πλέον, με απόφαση του ΥΠΕΘ.

ΠΟΡΟΙ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9
 1. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών.
 2. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
 3. Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις.
 4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 5. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στην ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10
Οργανα της Ενωσης είναι:
 1. Η Γενική Συνέλευση
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11
 1. Η Γ.Σ. της Ενωσης Συλλόγων Γονέων αποτελείται από όλους τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του 3ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων.
 2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ενωσης. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο. Εκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. Αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι την Γ.Σ. ορίζοντας και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.
 3. Η σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη πριν από δέκα πέντε (15) ημέρες, ενώ της έκτακτης Γ.Σ. πριν από οκτώ (8) ημέρες με γραπτή πρόσκληση που θα αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. Το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. είναι τριμελές και εκλέγεται με αίτηση του χεριού αμέσως μετά την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων της Γ.Σ. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα μέλος και ο καθένας εκλέγεται χωριστά από εκπροσώπους – μέλη της Γ.Σ. που δεν μετέχουν στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. ή την εκπροσώπηση του Σωματείου στην Ομοσπονδία και της ΔΕΠ, ούτε είναι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή. Για θέματα που τίθενται την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ. αποφασίζει η Γ.Σ. τη συζήτησή τους. Των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά που περιλαμβάνουν πέραν των άλλων τις αποφάσεις και τις τυχόν προτάσεις που θα υποβληθούν και εφ'όσον το ζητηθεί. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα της Γ.Σ. και υπογράφονται απ' αυτόν και τον Πρόεδρο της Γ.Σ. μετά την επικύρωσή τους, είτε πριν τη λήξη της συνέλευσης, είτε την αρχή της επόμενης. Εάν οι εργασίες της Γ.Σ. διακοπούν με απόφασή της για οποιαδήποτε αιτία, τότε συγκαλείται νέα Γ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 4. Στις Γ.Σ. δεν καλούνται μόνοι οι εκπρόσωποι των Συλλόγων μελών αλλά και των Συλλόγων Γονέων που δεν εκπροσωπούνται στην Ενωση με δικαίωμα λόγου.
 5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν το ½ των ταμειακά εντάξει μελών και το ½ των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη μέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση ή δημοσίευση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
 6. Ταμειακά εντάξει μέλη είναι όσα έχουν πληρώσει την εγγραφή τους και όλες τις συνδρομές τους, από την ημερομηνία της εγγραφής τους μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των αντιπροσώπων των παρόντων μελών, με ανάταση του χεριού.
 7. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο: Για αρχαιρεσίες, δηλ. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, για εκλογή αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία, την ΔΕΠ του 3ου Διαμερίσματος, την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και για προσωπικά ζητήματα. Η έγκριση λογοδοσία ή απολογισμού του Δ.Σ. Γίνεται με ανάταση της χειρός.
 8. Η Γ.Σ. προβαίνει στην εκλογή των εκπροσώπων της Ενώσεως για την Ομοσπονδία και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 12
 1. Νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους με μέριμνα του Δ.Σ. Της Ενωσης κατά την έναρξη των εργασιών.
 2. Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ.
 3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό και τον προγραμματισμό του Δ.Σ.
 4. Εκλέγει πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή.
 5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση της Ενωσης.
 6. Αποφασίζει για την εγγραφή ή οριστική διαγραφή μελών.
 7. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο την εξελεγκτική επιτροπή, τους εκπροσώπους για την ομοσπονδία και τους εκπροσώπους, τακτικό και αναπληρωματικό, για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).
 8. Αποφασίζει τα επίτιμα μέλη.
 9. Οι αποφάσεις για όλα τα παραπάνω θέματα, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5, λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 10. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 13
Η Ενωση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γ.Σ. για δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 23 του παρόντος. Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου από τον πρώτο συνδυασμό συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα.
Σε περίπτωση κωλύματος ή άρνηση του πλειοψηφίσαντος η σύγκληση γίνεται απ' τον δεύτερο σε ψήφους σύμβουλο του ίδιου συνδυασμού. Σε περίπτωση άρνησης και αυτού, την ευθύνη συγκλήσεως σε σώμα αναλαμβάνει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού ή τρίτος σε ψήφους σύμβουλος, αν το ψηφοδέλτιο είναι κοινό.
Στη συνεδρίαση αυτή το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και Α' και Β' μέλη.
Το Δ.Σ. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη του με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος του ιδίου συνδυασμού. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί, τότε αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος συνδυασμού με τους περισσότερους ψήφους.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14
 1. Αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε τι που ενδιαφέρει την ένωση.
 2. Διαχειρίζεται την περιουσία της ένωσης, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
 3. Συντάσσει το Διοικητικό-Οικονομικό απολογισμό και προγραμματισμό – προϋπολογισμό και το υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.
 4. Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.
 5. Δημιουργεί επιτροπές από μέλη για την προώθηση των θεμάτων τις οποίες προεδρεύουν μέλη του Δ.Σ.
 6. Μισθώνει γραφεία, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό για την καλύτερη λειτουργία του.
 7. Ελέγχει τη νομιμότητα των παρόντων εκπροσώπων των Συλλόγων-μελών της Ενωσης προς της εκλογής Προεδρείου Γ.Σ.
 8. Το Δ.Σ. Οποιουδήποτε οργάνου δεν μπορεί ν' απαγορεύσει τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα όταν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., με την σημείωση της δικαιολογημένης ή αδικαιολόγητης απουσίας στα απόντα μέλη.
 10. Το προεδρείο του Δ.Σ. ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του για τα θέματα της ημερησίας διάταξης τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν από την συνεδρίαση.
 11. Το Δ.Σ. της Ενωσης, ανακοινώνει εγγράφως, με τη σειρά εκλογής τους τα ονόματα των εκλεγέντων ως εκπροσώπων της στην οικεία ομοσπονδία Γονέων μαζί με επικυρωμένα πρακτικά από τα οποία προκύπτουν τα ονόματα των ψηφισάντων και των εκλεγέντων. Το Δ.Σ. Ανακοινώνει επίσης στον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρου του Δημοτικού Διαμερίσματος τη σύνθεση του οργάνου Ενωσης και τους εκπροσώπους (τακτικό ή αναπληρωματικό) στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα του Δ.Σ. της Ενωσης των Συλλόγων Γονέων στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων και ανακοινώνονται στον αρμόδιο Νομάρχη, ο οποίος προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της σχετικής διαδικασίας, ως προς την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και τον αριθμό των εκπροσώπων.
 12. Τα ονόματα, όλων των εκπροσώπων αποστέλλονται από τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων στην Ενωση των Συλλόγων στην Ενωση των Συλλόγων Γονέων. Μετά δε την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών, το Δ.Σ. Της Ενωσης καλεί όλους τους εκπροσώπους σε Γ.Σ., για την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ενωσης και των άλλων προβλεπομένων οργάνων και εκπροσώπων αυτής.
 13. Προκηρύσσει αρχαιρεσίες, καλώντας τα μέλη (Σχολικές Μονάδες) με ατομικές προσκλήσεις και κοινοποιεί την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 14. Καταρτίζει ενιαίο ή διαφορετικούς ονομαστικούς καταλόγους υποψηφίων κατά κατηγορία:
α. Υποψηφίων Δ.Σ. Ενωσης.
β. Υποψηφίων Ε.Ε.
γ. Εκπροσώπων για Δ.Ε.Π.
δ. Εκπροσώπων για την Ομοσπονδία Γονέων και παραδίδει αντίγραφα αυτού, ή αυτών, με τα ψηφοδέλτια, στην εκλεγείσα εφορευτική επιτροπή την ημέρα συγκλήσεως της εκλογικής Γ.Σ.
Ο ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται τρεις (3) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία αρχαιρεσίων.
 1. Το Δ.Σ. της Ενωσης είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί δύο (2) συσκέψεις το χρόνο, με τη συμμετοχή των Δ.Σ. των Συλλόγων-Μελών στο δεύτερο 10ήμερο, του Σεπτεμβρίου και στο πρώτο 10ήμερο, μετά τις διακοπές του Πάσχα, με σκοπό την αμφίδρομη πληροφόρηση, για όλα τα θέματα που εντάσσονται στους σκοπούς των οργανώσεων Γονέων των μαθητών της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Το Δ.Σ. Εισηγείται στην Γ.Σ.
α. Κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση του καταστατικού.
β. Την ανάδειξη Επίτιμων Μελών.
γ. Την ανάκληση εκπροσώπου της Ενώσεως από την Ομοσπονδία Γονέων ή την Δ.Ε.Π. και την αντικατάστασή του με αναπληρωματικό, ή την εκλογή νέου σε περίπτωση μη υπάρχοντος αναπληρωματικού.
 1. Το Δ.Σ. Διοικεί και κατευθύνει τους εκπροσώπους της Ενωσης σε ανώτερα όργανα, βάσει των σκοπών της Ενωσης και ενημερώνεται από αυτούς για τις προθέσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 15
 1. Εκπροσωπεί την Ενωση στις Δικαστικές και Διοικητικές αρχές και σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
 2. Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 3. Διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη δραστηριότητα του συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. Υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
 4. Προεδρεύει, όταν το κρίνει αναγκαίο, και των συνεδριάσεων διαφόρων επιτροπών και συσκέψεων.
 5. Μονογράφει τα βιβλία του σωματείου, μεριμνώντας για την ενημερότητα, την τάξη και την πληρότητα των υπηρεσιακών αναγκών.
 6. Προσυπογράφει με τον ταμία και τον Γενικό Γραμματέα όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
 7. Θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση είναι θορυβώδης και αποτελείται από προστριβές και αντεγκλήσεις.
 8. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 16
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλλύματός του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ 17
 1. Διευθύνει τις υπηρεσίες του γραφείου, εποπτεύει στις εργασίες της γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία, ασκεί την εποπτεία του αρχείου, της βιβλιοθήκης του μητρώου μελών και κάθε άλλης υπηρεσίας της Γραμματείας. Καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο, την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει κάθε έγγραφο του σωματείου και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, και τον Ταμεία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
Συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. και μεριμνά για την συγκέντρωση και ταξινόμηση κάθε στοιχείου και εγγράφου χρήσιμου για την εξέταση και συζήτηση ζητημάτων σχετικών με την λειτουργία του σωματείο. Φυλάσσει δε τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 1. Τον Γ. Γραμματέα απουσιάζοντα αναπληρεί ο ειδικός Γραμματέας και αυτόν απουσιάζοντα, ένας από τους Συμβούλους που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ 18
Αντικαθιστά τον Γεν. Γραμματέα στα καθήκοντά του και υποβοηθά αυτόν, εκτελώντας κάθε υπηρεσία της Γραμματείας που θα εκχωρείται σ' αυτόν θα εγκρίνεται ή θα επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 19
 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές και τηρεί τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 2. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στην Τράπεζα κάθε ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.
 3. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό, τα σχέδια των οποίων υποβάλει και εισηγείται στο Δ.Σ., το οποίο τα φέρει προς συζήτηση και έγκριση στη Γ.Σ. επισυνάπτοντας και κάθε σχετικό επεξηγηματικό στοιχείο.
 4. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του οικονομικού αρχείου του σωματείου.
 5. Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένα μέλος του Δ.Σ. Που ορίζεται απ' αυτόν με πρότασή του. Αν απουσιάζει πέραν του τριμήνου το Δ.Σ. Τον αντικαθιστά, προβαίνοντας σε εκλογή με μυστική ψηφοφορία από τα λοιπά μέλη.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 20

Δύναται να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα, σε μέλη ή μη του Δ.Σ. όπως: Υπεύθυνος τύπου και Δημοσίων Σχέσεων που θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση κάθε εκδήλωσης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα συντάσσοντας το Δελτίο Τύπου.
Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο, δύναται να υπογράψει και να στέλνει Δελτία Τύπου.
Γενικά δεν έχει υποχρέωση να κινείται για την διαμόρφωση καλού κλίματος με τα Μ.Μ.Ε και την ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων της Ενωσης με όλους τους φορείς συνεργασίας με αυτήν.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 21

Η εξελεγκτική υπογραφή είναι τριμελής με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για διετή θητεία. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, εκλέγεται Πρόεδρος, Γραμματέας και μέλος. Τηρεί ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών και έργο της είναι ο έλεγχος και εποπτεία της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του Δ.Σ. και των περιουσιακών στοιχείων της Ενωσης.
Συντάσσει ξεχωριστή έκθεση και την υποβάλει στη Γ.Σ. της Ενωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της συντάσσονται ξεχωριστές εκθέσεις και αποφασίζει η Γ.Σ.
Η εξελεγκτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί κάθε έξι (6) μήνες έλεγχο στα οικονομικά της Ενωσης και να υποβάλλει τυχόν παρατηρήσεις στο Δ.Σ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 22

Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια στην εκλογική Γ.Σ. Της Ενωσης, είναι τριμελής και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα. Δύναται να προεδρεύει ορισθείς δικαστικός αντιπρόσωπος. Επίσης δύναται να εκλεγούν και συμπληρωματικά μέλη για να βοηθήσουν το έργο της εφορευτικής επιτροπής.
Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. για αρχαιρεσίες, αλλά και όταν τίθεται θέμα μυστικής ψηφοφορίας κατά τη διενέργεια τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ.
Υποψηφιότητες για την εφορευτική επιτροπή κατατίθενται έως και δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκλογική Γ.Σ. Στο Δ.Σ. Κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκλογική διαδικασία και δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικό αντιμετωπίζεται από την εφορευτική επιτροπή.
Η συγκρότηση της σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των κανονικών μελών της.
Η εφορευτική επιτροπή διενεργεί τις εκλογές, παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο Δ.Σ. της Ενωσής του ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών για Δ.Σ., Ε.Ε., Δ.Ε.Π. και Ομοσπονδία Γονέων. Οργανώνει τα της ψηφοφορίας. Εκτελεί την διαλογή των ψήφων μονογράφοντας τα ψηφοδέλτια και συντάσσοντας υπογεγραμμένο πρακτικό ψηφοφορίας. Ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς.
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι σε άλλα όργανα. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ. επί αποδείξει το οποίο υποχρεώνεται να το φυλλάξει μέχρι την παροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των εκλογών και αν γίνει προσφυγή, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23

 1. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών κοινοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν, σε όλους τους συλλόγους με πρόσκληση, η σύγκληση της Γ.Σ. της Ενωσης, καθώς και η ανακοίνωση της υποβολής υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ενωσης και τους εκπροσώπους αυτής καθώς και για την εφορευτική επιτροπή.
 2. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει πέντε (5) ημέρες προ των αρχαιρεσιών, για δε την εφορευτική επιτροπή δύο (2) ημέρες πριν. Η υποβολή γίνεται με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. της Ενώσεως, οπότε συμπληρώνεται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων κατά κατηγορία και αναρτάται στα γραφεία της Ενωσης τρεις (3) ημέρες προ των εκλογών.
 3. Προ της ενάρξεως της Γ.Σ. νομιμοποιούνται οι εκπρόσωποι των εκλογέων, εκλέγεται Προεδρείο που θα διευθύνει την Γ.Σ. και κατόπιν εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 4. Η εφορευτική επιτροπή λαμβάνει τον ονομαστικό κατάλογο και τα ψηφοδέλτια από το Δ.Σ. Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπιστώσεως της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών, ως εκλογέων.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εν λόγω εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των εγκύρων ψηφοδελτίων και:
α. Εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότεροι από ένα ψηφοδέλτιο.
(1) Καθορίζει το εκλογικό μέτρο, διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. (εφόσον κατά τη διαίρεση προκύψει κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη)
(2) Καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο Δ.Σ., διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο
(3)Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.
(4) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίου λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν, καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
(5) Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και το πλησιάζουν περισσότερο.
(6) Αν μένουν ακόμα αδιάθετες θέσεις, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μια θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.
β. Αν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγόμενων και οι θέσεις του Δ.Σ. κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό, από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.
 1. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα είναι μυστική.
 2. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων Γονέων στην Ενωση έχουν μια ψήφο ο καθένας, όταν το μέλος (σωματείο), που εκπροσωπούν έχει δικαίωμα ψήφου και ασκούν το δικαίωμά τους αν έχουν τακτοποιήσει την οικονομική οφειλή του σωματείο τους μέχρι προ της ενάρξεως της εκλογικής Γ.Σ.
 3. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη Δ.Σ, Ε.Ε, αντιπροσώπων στην ομοσπονδία και τη Δ.Ε.Π, και τον καθορισμό της σειράς των επιλαχόντων.
 4. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τον πρόεδρο της Γ.Σ. και παραδίδεται, με όλο το σχετικό εκλογικό υλικό, στο νέο Δ.Σ., έναντι αποδείξεως παραλαβής, το δε νέο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φυλάξει το εκλογικό υλικό, μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών νέων, αν γίνει προσφυγή, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.
Προαιρετικά οι εκλογές είναι δυνατόν να γίνουν παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος θα ορίζεται από το αρμόδιο δικαστικό όργανο κατόπιν εγκύρου αιτήσεως του Δ.Σ. και θα προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24

 1. Η Ενωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων εγγράφεται στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ενώσεως Γονέων του Νομού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς της.
 2. Οι Ενώσεις Γονέων του νομού συγκροτούν την Ομοσπονδία Γονέων.
 3. Κάθε Ενωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές. Σε περίπτωση που οι μαθητές, των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότερα από τριακόσιους η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία με έναν εκπρόσωπο.
 4. Στη δικαιοδοσία της Ενωσης ανήκουν τα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Α' βαθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης.
 5. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. της Ενωσης είναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων της στα διάφορα όργανα, βάσει των διατάξεων του ν.1566/85 και της τροποποίησης του άρθρου 53 βάσει του Ν.2621/98. Η θητεία των γονέων και κηδεμόνων που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λήγει αυτοδίκαια στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο.
 6. Οι διατάξεις του παρόντος προσαρμόζονται και εναρμονίζονται με τον Σχολικό Νόμο και τις υπουργικές αποφάσεις και δεν υπερισχύουν αυτών.
 7. Η προθεσμία διενέργειας εκλογών στους Συλλόγους, την Ενωση και την Ομοσπονδία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την λειτουργία των οργάνων διοίκησης οργανισμών Γονέων, προκύπτουν από την εκάστοτε Υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ.


ΑΡΘΡΟ 25

Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου (Ενωσης), απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών στη Γ.Σ.
Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία της Ενωσης κατανέμεται με απόφαση της Γ.Σ.ΑΡΘΡΟ 26

Το Δ.Σ. του σωματείου (Ενωσης), δύναται να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται ή τροποποιείται, ολικά ή μερικά, με απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 27

Η Ενωση έχει δική της κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία της, το έτος ίδρυσής της και σαν σήμα της ένα περιστέρι.

ΑΡΘΡΟ 28

Ολες οι υπηρεσίες μελών των Δ.Σ., Ε.Ε., οργάνων Γ.Σ.. εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Γονέων και Δ.Ε.Π., παρέχονται αμισθί.

ΑΡΘΡΟ 29

Το απαιτούμενο για τη λειτουργία του σωματείου, έμμισθο υπαλληλικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, προσλαμβάνεται από το Δ.Σ. σύμφωνα προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 30

Καθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί σωματείων νομοθεσία, του Α.Κ. και του Ν.1566/89, καθώς και τις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ επ'αυτού.
Σε ότι αφορά τις υπουργικές αποφάσεις, επί θεμάτων συγκροτήσεως και λειτουργίας οργανώσεων γονέων των μαθητών των σχολείων Α'βαθμιας και Β'βαθμιας εκπαίδευσης αυτού.

ΑΡΘΡΟ 31

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα και που προήλθε από τροποποίηση του παλαιού καταστατικού, μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ' άρθρο και στο σύνολό του στη Γ.Σ. της έκτης (6ης) Οκτωβρίου 1999, θα ισχύει μετά την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο και τη δημοσίευσή του, στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.


Αθήνα ..............................................