«Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας».

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας».
Ο  Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11  του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167,  τ.Α’/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ
78/τ. Α’/14-3-2000),
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
     Ταχ. Δ/νση:        Αν. Τσόχα 15-17,
                                115 21 Αθήνα
     Πληροφορίες:     Αμαλία  Κολοβού            
     Τηλ :                   210 6464257
     FAX :                 210 6450609
     e-mail :               mail@attik.pde.sch.gr 2
3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης κ.λ.π.»,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 8  και 13  του Ν. 3205/2003,  περί μισθολογικών ρυθμίσεων  (ΦΕΚ 297,τ.  Α’/23-12-2003 ),  όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5. Το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –  καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,  Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις»,
6. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», »,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές
διατάξεις»,
7. Την υπ’ αριθμ. 45143/Δ2/13-04-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων
Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
8. Την αριθ.  Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010  Απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,  με την    οποία διορίσθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης,
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,
10. Την υπ’ αριθμ. 1863/09-05-2011 Προκήρυξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας.
11. Τα υπ’ αριθμ. 83840α/Δ2/22-7-2011 και 83840β/Δ2/25-7-2011, έγγραφα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
12. Το υπ’ αριθμ. 75451β/Δ2/4-8-2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 5-8-2011), έγγραφο του  Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
13. Την υπ’ αριθμ.Φ.32/12728/1-8-2011 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής
«Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α΄Αθήνας», 
14. Την υπ’ αρ.55/8-8-2011 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας   με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
15. Το υπ’ αριθμ.3505/8-8-2011 έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
Αποφασίζουμε
Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’  Αθήνας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τετραετή θητεία,  η οποία λήγει στις 31-7-2015,

Α/Α  ΑΜ  ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 567006 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ  ΑΧΙΛΕΑΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 15ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
2 561176 ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ 77ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
3 560799 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
4 563628 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
5 552653 ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 45ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
6 554060 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ 10ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
7 587936 ΙΚΚΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
8 566827 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
9 556774 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 142ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
10 558081 ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΝΟΣ. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
11 561345 ΧΑΡΙΤΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΝΟΣ. ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
12 561034 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 166ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
13 578110 ΔΑΝΤΗ  ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ 23ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
14 561355 ΧΑΛΚΙΑ  ΙΩΑΝΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ 21ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
15 565327 ΓΙΩΤΗ  ΛΑΜΠΡΙΝΑ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
16 553839 ΤΣΙΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
17 564911 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
18 564611 ΦΡΑΤΖΗ  ΑΝΤΙΟΠΗ  ΑΘΗΝΑΣ 70ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
19 559155 ΣΟΡΟΒΙΓΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
20 566844 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 13ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
21 564027 ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΒΥΡΩΝΑ 5ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
22 568220 ΚΟΝΤΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ΑΘΗΝΑΣ 24ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
23 558761 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΔΟΚΙΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 4
24 571178 ΠΑΛΑΪΝΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΘΗΝΑΣ 92ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
25 561961 ΣΑΝΙΔΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ103ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
26 553916 ΚΟΥΚΑ  ΕΛΕΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ 62ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
27 551524 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 94ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
28 560561 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ 104ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
29 550892 ΚΑΠΠΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 162ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
30 565978 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 20ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
31 561974 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 10ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
32 550618 ΤΣΙΒΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ109ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
33 561317 ΜΠΕΣΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 152ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
34 553351 ΜΠΙΖΟΥΜΗ  ΑΝΤΩΝΙΑ  ΔΑΦΝΗΣ 8ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
35 560911 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ172ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
36 555926 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΔΑΦΝΗΣ 6ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
37 558185 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ 27ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
38 565599 ΦΩΣΤΙΕΡΗ  ΣΟΦΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ121ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
39 561635 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 108ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
40 559665 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
41 546380 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ  ΑΡΙΣΤΕΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
42 546090 ΧΟΥΠΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ 117ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
43 548095 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
44 548627 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
45 557774 ΠΙΤΤΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
46 548363 ΛΟΥΠΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΑΘΗΝΑΣ41ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
47 562946 ΣΤΑΜΑΤΗ  ΕΥΡΥΔΙΚΗ  ΑΘΗΝΑΣ 71ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
48 581711 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΘΑ  ΑΘΗΝΑΣ139ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
49 565111 ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 5
50 561023 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
51 558953 ΜΠΑΝΤΡΑ  ΑΝΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ 174ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
52 557923 ΠΕΤΡΟΥΣΗ  ΑΝΘΟΥΛΑ  ΑΘΗΝΑΣ113ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
53 542273 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ 132ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
54 548514 ΦΛΩΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΑΥΡΟΥ 4ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
55 561960 ΑΛΟΥΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 39ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
56 548515 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΑΥΡΟΥ 5ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
57 556925
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ‐
ΣΤΡΑΒΟΛΕΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ  ΔΑΦΝΗΣ 4ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
58 556163 ΓΑΒΡΗ  ΚΟΝΔΥΛΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  135ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
59 585678 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
60 559442 ΚΟΝΙΣΤΗ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΑΘΗΝΑΣ 2ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
61 545137 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 111ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
62 564544 ΣΕΡΕΤΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
63 545977 ΧΑΛΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
64 562012 ΤΖΙΑΝΤΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
65 562876 ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ  ΦΑΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ 28ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
66 555657 ΚΑΒΡΟΥΜΑΤΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
67 559161 ΜΑΝΗ  ΕΛΕΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ 12ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
68 564873 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 96ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
69 577986 ΚΕΖΑ  ΜΑΡΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ 74ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
70 575448 ΚΑΠΠΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
71 560582 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
72 551375 ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 110ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
73 542112 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  101ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
74 577920 ΛΙΟΛΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ 46ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 6
75 556171 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 129ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
76 549357 ΜΑΤΘΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
77 538069 ΣΑΡΔΕΛΗ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ 100ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
78 555569 ΚΟΝΤΙΖΑ  ΜΑΡΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  130ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
79 561302 ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
80 547141 ΚΑΛΥΒΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  38ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
81 579747 ΚΑΜΠΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 3ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
82 553828 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  2ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
83 555974 ΖΟΥΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 15ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
84 568577 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΛΕΚΚΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΘΗΝΑΣ 105ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
85 560579 ΠΑΤΑΓΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 67ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
86 570555 ΚΟΥΤΣΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
87 560720 ΚΕΛΕΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  25ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
88 549862 ΚΕΛΕΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ 3ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
89 579502 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΒΥΡΩΝΑ  3ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
90 567077 ΚΙΚΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  2ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
91 579067 ΓΚΑΓΚΑΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΘΗΝΑΣ  141ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
92 563456 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  8ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
93 541208 ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Ν. ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ 2ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
94 547741 ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  75ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
95 564516     ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 151ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
96 553445 ΖΗΣΙΜΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ‐ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  52ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
97 580694 ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
98 553096 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ  ΣΤΕΛΛΑ  ΑΘΗΝΑΣ  95ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
99 541397 ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 7ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
100 548972 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  11ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 7
101 558381 ΘΕΟΧΑΡΗ  ΙΩΑΝΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ  29ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
102 583735 ΖΟΛΩΤΑ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  22ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
103 556744 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
104 563634 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  5ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
105 562037 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  66ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
106 560597 ΜΕΛΕΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
107 575441 ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΔΑΦΝΗΣ  1ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
108 565151 ΑΡΑΒΑΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΒΥΡΩΝΑ  9ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
109 570416 ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΒΥΡΩΝΑ 16ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
110 564989 ΤΖΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  107ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
111 557312 ΧΡΟΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΘΗΝΑΣ  40ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
112 581766 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  21ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
113 575473 ΓΙΑΧΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ  90ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
114 555821 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΘΗΝΑΣ  14ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
115 558052 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗ  ΜΑΡΙΑ  ΔΑΦΝΗΣ  7ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
116 564888 ΠΑΝΔΗ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΑΘΗΝΑΣ  146ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
117 549956 ΜΠΕΣΣΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ  123ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
118 559499 ΝΟΥΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
119 563231 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  93ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
120 563785 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  3ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
121 552109 ΓΚΟΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  13ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
122 550981 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΒΥΡΩΝΑ  2ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
123 548565 ΚΙΤΣΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  8ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
124 556696 ΓΙΑΓΚΟΣ  ΘΩΜΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ  85ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
125 554127 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  134ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
126 568043 ΓΛΑΡΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  48ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 8
127 556032 ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 16ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
128 574972 ΜΠΑΝΑΚΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ  16ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
129 557453 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΘΗΝΑΣ  33ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
130 563675 ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  6ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
131 539044 ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ  6ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
132 559447 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ  ΑΘΗΝΑΣ 120ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
133 584524 ΒΛΙΩΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  49ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
134 545134 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  98ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
135 558051 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  12ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
136 552776 ΜΠΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  4ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
137 568451 ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  51ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
138 563818 ΔΗΜΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  5ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
139 558143 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΑΦΝΗΣ  2ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
140 583907 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  144ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
141 548270 ΓΑΒΡΙΗΛ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  9ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
142 581351 ΒΛΑΧΟΥ  ΕΥΔΟΚΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  34ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
143 554671 ΣΟΛΩΜΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  91ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
144 553421 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  86ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
145 551748 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  26ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
146 582488 ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  88ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
147 546913 ΚΟΣΜΕΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  115ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
148 568098 ΘΩΜΑΔΑΚΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 7ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
149 567540 ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ  170ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
150 558528 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ  173ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
151 561909 ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  7ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
152 574042 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΑΦΝΗΣ  5ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 9
153 552676 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  9ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
154 555553 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  11ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
155 551955 ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  78ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
156 579080 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ  ΥΜΗΤΤΟΥ  1ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
157 552771 ΣΤΙΜΑΓΚΙΩΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  58ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
158 562514 ΓΟΥΝΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  20ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
159 563662 ΛΑΛΟΥΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  44ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
160 575379 ΧΑΝΙΩΤΗ  ΜΑΡΟΥΣΩ  ΑΘΗΝΑΣ  89ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
161 548551 ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΥΜΗΤΤΟΥ  3ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
162 555347 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ  ΠΑΝΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  145ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
163 562130 ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΑΥΡΟΥ  2ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
164 597735 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  150ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
165 554149 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΑΦΝΗΣ  9ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
166 560825 ΤΖΩΡΤΖΗ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΤΑΥΡΟΥ  3ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
167 565889 ΜΠΑΛΤΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  3ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
168 564665 ΦΡΕΖΑΔΟΣ  ΑΣΗΜΑΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  133ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
169 566187 ΚΟΤΟΡΛΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ  ΥΜΗΤΤΟΥ  2ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
170 562570 ΠΡΑΤΗΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  128ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
171 568638 ΜΑΣΤΟΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  3ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
172 581901 ΛΟΥΡΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ‐ΡΕΑ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  4ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
173 546012 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  30ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
174 591394 ΣΠΑΝΕΛΛΗ  ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ  72ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
175 552081 ΚΑΛΑΝΤΖΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΘΗΝΑΣ  59ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
176 564892 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  126ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
177 554746 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  65ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
178 549444 ΜΠΛΙΩΝΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  61ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 10
179 547588 ΡΑΠΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ  4ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
180 569860 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  57ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
181 582141 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ  1ο  2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
182 547213 ΠΛΙΑΜΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ  42ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
183 541622 ΞΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ  1ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
184 549861 ΚΑΨΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ  7ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
185 577982 ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  Ν. ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ  1ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
186 565149 ΜΑΥΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  9ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
187 561376 ΓΡΙΛΛΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ  112ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
188 543832 ΤΖΙΚΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  10ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
189 549663 ΓΡΑΨΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  19ο  6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
190 554138 ΠΑΠΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  76ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
191 556934 ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ  11ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
192 555399 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ  79ο  4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
193 558638 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ‐ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  165ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
194 541582 ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΥΡΩΝΑ  13ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
195 554134 ΓΙΩΤΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ  8ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
196 560656 ΤΖΙΑΒΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΒΥΡΩΝΑ  8ο  7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
197 559386 ΓΚΟΥΣΚΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ  106ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
198 543763 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  102ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
199 578223 ΜΩΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  50ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
200 570421 ΦΩΚΙΔΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΘΗΝΑΣ  31ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
201 586203 ΜΠΑΛΙΝΑΚΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΑΘΗΝΑΣ  81ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
202 556070 ΜΑΜΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  69ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
203 551279 ΤΡΙΑΝΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  17ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
204 584456 ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  35ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 11
205 553743 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  149ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
206 578317 ΣΚΑΝΔΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  63ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
207 551241 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  60ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
208 561230 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΑΘΗΝΑΣ  36ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
209 565834 ΚΟΚΚΙΝΟΥ  ΛΕΜΟΝΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  137ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
210 551412 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  56o 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
211 544738 ΠΙΝΗ  ΕΛΕΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ  54ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
212 545811 ΤΙΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  127ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
213 560769 ΝΤΙΝΤΙΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ  32ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
214 566242 ΜΠΛΕΤΣΑ  ΓΙΟΛΑΝΤΑ  ΑΘΗΝΑΣ  18ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
215 556345 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  138ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
216 554040 ΣΑΡΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  73ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
217 570965 ΝΕΖΕΡΙΤΗ  ΜΑΡΙΑ‐ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΑΘΗΝΑΣ  53ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
218 574650 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ  ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  99ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
219 542460 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΡΗΓΑΣ  ΤΑΥΡΟΥ  1ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
220 547149 ΒΙΣΒΙΚΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ  ΑΘΗΝΑΣ  55ο  3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
221 588192 ΒΕΛΕΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  82ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
222 560435 ΣΙΑΝΤΟΥΦΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ  131ο  5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
223 563842 ΚΕΓΚΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  64ο  1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ