Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Τα παρακάτω αναρτήθηκαν με την επιμέλεια του Αντιπροέδρου της Ενωσης και εκπρόσωπο μας στην ΔΕΠ κ.Διονύση Μυλωνά.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελεί το βασικό θεσμικό όργανο χάραξης και επεξεργασίας της πολιτικής του Δήμου σε θέματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  


Η ΔΕΠ εισηγείται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν στην:

- καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.

- κατανομή των πιστώσεων και της λειτουργικές τους δαπάνες.

- ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολικών μονάδων.

- ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων καθώς και στην επισκευή και συντήρησή τους.

- εποπτεία του έργου των Σχολικών Επιτροπών. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1566/1985
Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεοράθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

(...)

Άρθρο 50
Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας

1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδέυσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.
2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.
3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και. στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδέυσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τον, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.
 Η Επιτροπή Παιδείας είναι φορέας σχεδιασμού και διαχείρισης της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:
 • Εισηγείται στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ (Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας και στο Δημοτικό ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση) σχετικά με κάθε θέμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευσή τους, το έργο των σχολικών επιτροπών, την ανέγερση, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων κ.λπ.
 • Με βάση τις εισηγήσεις των σχολικών επιτροπών σχετικά με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, εισηγείται προς έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο την κατανομή, κατά Σχολική Επιτροπή, των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
 • Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων για τα σχολεία.
 • Γνωμοδοτεί και υποβάλλει προτάσεις προς τη νομαρχία σχετικά με τον καθορισμό της χρήσης των διδακτηρίων από τα σχολεία και για την αξιοποίησή τους για άλλες χρήσης κοινής ωφέλειας.
 • Οι εισηγήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιτροπών Παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό ή επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούται στη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας.

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011


Οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας είναι παρελθόν για τους νέους Δήμους ;


     Παρακολουθώντας  όλο αυτό το διάστημα τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όσον αφορά την εφαρμογή του Καλλικράτη στην εκπαίδευση παρατηρούμε τη μια πλευρά του νομίσματος, αυτή που αναφέρεται στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις των σχολικών μονάδων.  Η προσπάθεια αυτή του ΥΠΔΒΜΘ συνάντησε όπως ήταν φυσικό πολλές αντιδράσεις. Η διαφαινόμενη , αλλά εν κρυπτώ διαδικασία διαβούλευσης καθώς επίσης η αντιδημοκρατική προσπάθεια επιβολής (μέσω των υπηρεσιακών παραγόντων) των «ντε φάκτο» των καταργήσεων των σχολικών μονάδων κυρίως της περιφέρειας, πέφτει από ότι φαίνεται στο κενό.  Επειδή οι καιροί είναι «πονηροί»,  έτσι πιστεύουμε τώρα, αλλά μπορεί να  "ξημερώσουμε"  με  γενικευμένες καταργήσεις.     Η σπουδή πολλών υπηρεσιακών παραγόντων να να προτείνουν εκτεταμένες καταργήσεις - συγχωνεύσεις, στην κατεύθυνση βέβαια των εντολών που είχαν, έριξαν φως στις προθέσεις του  ΥΠΔΒΜΘ.
Είναι πλέον «ηλίου φαεινότερο» ότι η προσπάθεια αυτή έγινε μόνο για δημοσιονομικούς λόγους και η αναφορά σε «παιδαγωγικά κριτήρια» ήταν καθαρά υποκριτική.
Με την ψήφιση βέβαια του ν.3852/2010 ( Καλλικράτης) , αναδεικνύεται ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα να επισημάνω.
Η πάλαι ποτέ Δημοτική Επιτροπή Παιδείας δεν προβλέπεται πουθενά στον νέο νόμο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. (Προβλέπεται όμως στον ν. 1566/85 άρθρο 50 που είναι σε ισχύ)
Αντί αυτής στο ν.3852/2010 βλέπουμε την ύπαρξη τριών επιτροπών:
 1. Οικονομική επιτροπή
 2. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 3. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Εκ πρώτης όψεως διαφαίνεται  ότι τα θέματα παιδείας εντάσσονται εν μέρει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή την Επιτροπή Διαβούλευσης, αλλά η ουσιαστική αρμοδιότητα των νέων Καλλικρατικών Δήμων σε σχέση με τα σχολεία θα περνά μέσα από τις Δημοτικές Σχολικές Επιτροπές (1 για την Α΄θμια και 1 για τη Β΄θμια)
Προβλέπονται επίσης τα νέα σχολικά συμβούλια για τα οποία δεν καθορίζεται ο ρόλος τους, ούτε με ποια διαδικασία θα εκπροσωπούνται οι εκπαιδευτικοί σ΄αυτά.
Σύμφωνα με την απόφαση 8440/24-2-2011 του κ. Ραγκούση επίσης προβλέπεται η Δημοτική Σχολική Επιτροπή να αποτελείται από:
Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων ( κάτι μας θυμίζει αυτό, δηλαδή όπως στα ΠΥΣΔΕ;)
Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων.
Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων και κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
     Δυστυχώς δεν βλέπουμε πουθενά εκπρόσωπο του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών, λες και η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να τους αφορά. Δεν υπάρχουν επίσης εκπρόσωποι μαζικών φορέων που θα έπρεπε να είχαν λόγο για τα θέματα της εκπαίδευσης στο χώρο τους.
Το έλλειμμα αυτό (δηλαδή τη μη σύσταση Δημοτικής επιτροπής Παιδείας) με το νέο νόμο εκμεταλλεύτηκε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ και υπηρεσιακά προσπάθησε να περάσει από το παράθυρο τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολείων.
    Επειδή ο δήμαρχος έχει δικαίωμα να παραπέμψει οποιοδήποτε θέμα σε Επιτροπή που συγκροτείται για το συγκεκριμένο αυτό θέμα ( προβλέπεται από τον Καλλικράτη), επιβάλλεται οι Δήμαρχοι να συστήσουν Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, άλλωστε ο νόμος 1566/85 άρθρο 50 που τις προβλέπει εξακολουθεί να είναι σε ισχύ , όπου έστω και εισηγητικά – συμβουλευτικά θα επιλαμβάνονται των εκπαιδευτικών θεμάτων. 
     Θα πρέπει ακόμα η απόφαση για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, να αναμορφωθεί ώστε να συμμετέχουν σ΄αυτή οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των μαζικών φορέων της περιοχής.

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος - Φυσικός


• Δημοτική επιτροπή παιδείας
Η εμπειρία από την λειτουργία των επιτροπών παιδείας έχει δείξει ότι στη καλύτερη περίπτωση οι επιτροπές παιδείας κινούνται στα όρια της τυπικής λειτουργίας με αποσπασματικό και επιφανειακό τρόπο διαχείρισης θεμάτων διακοσμητικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο θεσμός της δημοτικής επιτροπής παιδείας να θεωρείται έντονα υποβαθμισμένος δίχως να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε πολλά θέματα που έχουν σχέση με την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολείων και υπόκεινται σε αποφάσεις δημοτικών επιτροπών παιδείας παρατηρείται αδράνεια και έλλειψη ενεργητικής συμμετοχής αυτών των επιτροπών. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί η ουσιαστική λειτουργία των δημοτικών επιτροπών παιδείας, η οποία κατά τη γνώμη μας μπορεί να επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους:
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς η δημοτική επιτροπή παιδείας σχεδιάζει και ανακοινώνει τον εξαμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό δράσης της ο οποίος υπόκειται σε κοινωνική λογοδοσία στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο προγραμματισμός δράσης περιλαμβάνει (με βάση την αρμοδιότητα που αναφέρει ότι η δημοτική επιτροπή παιδείας ασχολείται με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων) ενασχόληση με:
 • Θέματα φύλαξης σχολικών κτιρίων, ανάπτυξη προγραμμάτων σχολικής υγιεινής, καθώς επίσης και οργάνωσης διαφόρων ενημερωτικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
 • Επισκέψεις στα σχολεία μελών των επιτροπών παιδείας και συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς) για την αλληλοτροφοδότηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν.
 • Ανάπτυξη και διαμόρφωση πλαισίου συζήτησης για τη διαδικασία συγχωνεύσεων, καταργήσεων, υποβιβασμού και προαγωγής σχολικών μονάδων με τρόπο που να επιτρέπει χρονικά την ουσιαστική και σε βάθος προσέγγιση αυτού του ζητήματος δίχως ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και “κατ’ επίφαση” διαδικασίες.
 • Δημόσιος απολογισμός και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το δημοτικό συμβούλιο και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την συγκεκριμένη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο διάστημα λειτουργίας της επιτροπής παιδείας.

--------


    Συγκρότηση-ορισμός μελών, αρμοδιότητες και λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΨΠ-ΧΟ5ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                             Αλεξάνδρεια, 07-09-2011
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ. 35093
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                  Αριθ. Απόφασης: 140/2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ. Κώδικας: 593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Μοσχοτά Κρυστάλλω
Τηλέφωνο: 23333 50116
Fax: 23330 23625
Email: mosxota@alexandria.gr
ΘEMA : Συγκρότηση – ορισμός μελών, αρμοδιότητες και λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας 
 1. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


  3.1. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
  3.2. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.
  3.3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου.
  3.4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  3.5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3.6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
  3.7. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
  3.8. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.
  3.9. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
  3.10. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
  3.11. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.
  3.12. Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου, από κοινού με την γνωμοδοτική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Αλεξάνδρειας, την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.
 2. Τα θέματα λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις των παρ. 2 έως και 11 του άρθρου 1 της αριθ. Δ4/86/11-02-1987 Απόφασης Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ Β’ 81). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις, που αναφέρονται στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και ιδίως του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 
 3. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παιδείας ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρειας, Μοσχοτά Κρυστάλλω, του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Γ’, με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, Μάνου Μυρσίνη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ