Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΙ Δ΄
-----

Ταχ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Ρ. Γεωργακόπουλος
E. Μιμίνη
Τηλέφωνο: 210 3443605
210 3442243
210 3442239
Fax: 210 3443291- 210 3443291

Μαρούσι, 30 - 5 - 2011


Αριθμ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.50 / 284/ 61570/ Γ1

ΑΠΟΦΑΣΗ


-----
Έχοντας υπόψη:

 1. Τα άρθρα 1 & 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167/ 30-9-1985, τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».

 1. Το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/23-9-1997, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

 1. Την περίπτωση β, της παραγράφου 7, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/13-7-1998, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία δημοτικών σχολείων».

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 22-4-2005, τ. Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

 1. Την με αριθμ. 1120/Η/7-1-2010 (ΦΕΚ 1/ 8-1-2010, τ.Β΄) Απόφαση περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» .

 1. Την με αριθμ. 29984/Δ4 /14-3-2011(ΦΕΚ 440 /18-3-2011, τ.Β΄ ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ».

 1. Την με αριθμ. Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804 /9-6-2010, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός 800 δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα».

 1. Την με αριθμ. Φ. 3/724 / 71442 /Γ1/18-6-2010 (ΦΕΚ 1048/12-7-2010, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804 /9-6-2010, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ορισμός 800 δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα».

 1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


 1. Ορίζουμε τα παρακάτω εκατόν τριάντα πέντε (135) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, συμπληρωματικά των όσων είχαν οριστεί με τις υπ. αριθμ. Φ.3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β΄) και Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΕΚ 1048/12-7-2010, τ.Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ (30)
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
71ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
104ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
96ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
113ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
144ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ
66ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ (8)
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΨΥΧΙΚΟΥ
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ (4)
18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ (8)
5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (1)
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (2)
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (16)
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (4)
107ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
45ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
50ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (9)
7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΛΧΙΚΟΥ
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (3)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (1)
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (1)
13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (1)
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ (1)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (6)
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (6)
5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (4)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (1)
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (2)
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (6)
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (1)
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (3)
26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (1)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ (3)
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (3)
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ ΡΟΔΟΥ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (1)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (3)
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (2)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1. Μετατρέπουμε τα παρακάτω είκοσι έξι (26) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, τα οποία προέκυψαν κατόπιν συγχωνεύσεων με την αριθμ. 29984/Δ4 /14-3-2011 (ΦΕΚ 440 /18-3-2011, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση και αρχικά είχαν οριστεί ως είκοσι οχτώ (28) Πειραματικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με την αριθμ. Φ.51 / 603/ 67285 / Γ1 / 3-9-2005 (ΦΕΚ 1394, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ (8)
27ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
30ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
5ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
50ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
76ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
138 Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
89ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
129ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ (1)
2ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ (2)
1ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
4ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (1)
3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (2)
2ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ
1ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2)
Δ.Σ. ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ.Σ. ΜΑΛΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (1)
Δ.Σ. ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1)
2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1)
Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ «Η ΒΑΛΜΑΔΑ»


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ (1)
Δ.Σ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (1)
Δ.Σ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (1)
Δ.Σ ΚΑΜΠΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ (1)
9ο Δ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (1)
5ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (1)
17ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (1)
1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ


3. Με την παρούσα διορθώνεται η ονομασία του Ολοήμερου Δ.Σ. Χαλάστρας της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, το οποίο στην με αρ. Φ.51/603/67285/Γ1/23-9-2005 (ΦΕΚ 1394, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση ορισμού των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων ονομαζόταν ως Ολοήμερο Δ.Σ. Χαλάστρας, σε Ολοήμερο Δ.Σ. Ανατολικού «Η Βαλμάδα» του Δήμου Χαλάστρας.4. Η με αρ. Φ.51/154/77093/Γ1/8-7-2006 (ΦΕΚ 1139/ 23-8-2006, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αναμόρφωση ωρολογίων προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων» παύει να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εσωτ. Διανομή:

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Αν. Υπουργού
 3. Γραφείο Υφυπουργού,
κ. Χριστοφιλοπούλου
 1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 2. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 3. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων
 4. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 5. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ)
 6. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ