ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 5 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις,
  3. Την περίπτωση β, της παραγράφου 7, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία δημοτικών σχολείων».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
  5. Την 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»
  6. Τη με αριθμ. 23549/19-11-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη»
  7. Τη με αριθμ. 27216/21-12-2010 Σύμφωνη Γνώμη ΕΥΔ για το σχέδιο «Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Π.Ι. για το Υποέργο 2 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295379,
  8. Tις με αριθμ. 18/01-06-2011 και 17/01-06-2011 αντίστοιχα Πράξεις του Σ.Σ. και της Ε.Ε. του Π.Ι., έγκρισης της μελέτης προτεινόμενων σχολικών μονάδων.
  9. Τις με αριθμ. 21/21-07-2011 και 20/21-07-2011 αντίστοιχα Πράξεις του Σ.Σ. και της Ε.Ε. του Π.Ι., έγκρισης του οριστικού πίνακα των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων που θα εφαρμόσουν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».
  10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

τον ορισμό των παρακάτω 21 Νηπιαγωγείων, 99 Δημοτικών και 68 Γυμνασίων που θα συμμετέχουν στην Πιλοτική Εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ:
72o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
9o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ