ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας Ξενόγλωσσων Βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2011-12


 ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αφορά μόνο τα γυμνάσια.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 3950/Γ2/20-10-2000 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1380 /10-11-2000) για την προμήθεια των Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:
Η επιλογή των Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου θα γίνει από τις εγκεκριμένες σειρές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπουργικές Αποφάσεις: 83632/Γ2/22-07-2011 για την Ισπανική Γλώσσα, 83614/Γ2/22-07-2011 για την Ιταλική Γλώσσα και 83629/Γ2/22-07-2011 για τη Γαλλική Γλώσσα.
Οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας κάθε σχολικής μονάδας εισηγούνται στο σύλλογο των καθηγητών μόνο το βιβλίο του μαθητή από οποιαδήποτε σειρά του εγκεκριμένου καταλόγου, που κατά τη γνώμη τους κρίνεται περισσότερο κατάλληλο για το επίπεδο των μαθητών του σχολείου τους. Ο σύλλογος αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό με το οποίο ορίζει τα συγκεκριμένα ξενόγλωσσα βιβλία που θα προμηθευτεί η σχολική μονάδα.
Οι παραγγελίες για την προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων Ισπανικής, Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας θα γίνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς ύστερα από επικοινωνία των εκπαιδευτικών ειδικότητας με τους εκδοτικούς οίκους και τους συγγραφείς για την παραγγελία των βιβλίων. Επισημαίνεται ότι ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας, πριν αποστείλει στους εκδοτικούς οίκους την παραγγελία, και αφού έχει προϋπολογίσει το κόστος της, επικοινωνεί με το οικονομικό τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 και των διαθέσιμων πιστώσεων του Κ.Α.Ε.2224 θα εγκρίνει την προώθηση ή όχι της παραγγελίας στον εκδοτικό οίκο.
Οι εκδοτικοί οίκοι, οι προμηθευτές και οι συγγραφείς οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία στην επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΤΔΑ ή ΔΑ και τιμολόγιο πώλησης), τα οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των βιβλίων παραδίδονται στον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής για εξόφληση.
Η επιτροπή παραλαβής ορίζεται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποτελείται από τρία μέλη του συλλόγου διδασκόντων από τα οποία το ένα υποχρεωτικά θα είναι ο εκπαιδευτικός ειδικότητας.
Με ευθύνη των Επιτροπών παραλαβής των ξενόγλωσσων βιβλίων και του Διευθυντή κάθε Γυμνασίου δε θα γίνονται δεκτά τιμολόγια εφόσον οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με τις τιμές των αντίστοιχων βιβλίων, που αναφέρονται στις με αριθμ. πρωτ. 83632/Γ2/22-07-2011 για την Ισπανική Γλώσσα, 83614/Γ2/22-07-2011 για την Ιταλική Γλώσσα και 83629/Γ2/22-07-2011 για τη Γαλλική Γλώσσα. Υ.Α, χωρίς καμία παρέκκλιση.
Κατά την παραλαβή των βιβλίων από τη σχολική μονάδα συντάσσεται από τη τριμελή Επιτροπή Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής όπου πρέπει να καταγράφονται συγκεκριμένα οι τίτλοι των ξενόγλωσσων βιβλίων ανά τάξη καθώς και ο αριθμός των αντιτύπων.
Τα «Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια» ή τα «Δελτία Αποστολής» για τα οποία θα εκδίδεται το αντίστοιχο «τιμολόγιο πώλησης» του Εκδοτικού Οίκου ή προμηθευτή ή συγγραφέα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
Σχολική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δ/νση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Στα ανωτέρω παραστατικά στοιχεία αναγράφονται ευανάγνωστα η σχολική μονάδα για την οποία προορίζονται τα βιβλία, ο αριθμός αντιτύπων, ο τίτλος και η τιμή μονάδας προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία εξόφλησης των δικαιούχων που θα γίνει από τη Σχολική Επιτροπή αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
Το Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία (Δελτία Αποστολής ή τα τιμολόγια - ΔΑ κ.λ.π.), το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και αντίγραφο του πίνακα Ι παραδίδονται στη Σχολική Επιτροπή και φυλάσσονται όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δαπανών που πραγματοποιεί η Σχολική Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου της.
Για τη διευκόλυνση του έργου των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή ειδικότητας συντάσσουν τον πίνακα Ι και τον αποστέλλουν στο Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε. προκειμένου να μεταφερθεί το απαιτούμενο συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού Προϋπολογισμού (ΦΟΡΕΑΣ 182 ΚΑΕ 2224) οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας.
Σχετικά με τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την εξόφληση των Ξενόγλωσσων Βιβλίων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. ΙΒ/8087/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1008/1-8-01), (σχετικό ΙΒ/8794/9-8-01 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας), «Η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων μπορεί να πραγματοποιείται από τις Πιστώσεις του Περιφερειακού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Ειδ. Φορέας 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεώς μας».
Οι Διευθυντές των Γυμνασίων θα υποβάλουν αμέσως μετά την παραλαβή των βιβλίων, στα οικεία Γραφεία Δ.Ε αντίγραφο του πίνακα I, φωτοτυπίες των Δελτίων Αποστολής των Τιμολογίων και αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου των διδασκόντων, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος.
Επισημαίνουμε ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011, επειδή σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις το οικονομικό έτος 2011 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Η με αρ. πρωτ. 94187/Γ2/19-08-2011 εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ καταργείται.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Διευθυντών των Γυμνασίων της αρμοδιότητάς σας.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την δημοσίευση