«Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.».

Ο Αναστάσιος Σαββαΐδης Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Α΄ΑΘΗΝΑΣ
     Ταχ. Δ/νση:       Κηφισίας 16
                               11526 Αθήνα
     Πληροφορίες:   Γιαννισοπούλου Θέμις                              
     Τηλ :                 210-5234796
     FAX :               210-5248948
     e-mail :         mail@dide-a-ath.att.sch.gr
ΑΔΑ: 4Α5Ζ9-ΛΛΛ2
2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ
78/τ. Α΄/14-3-2000),
3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης κ.λ.π.»,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν. 3205/2003, περί μισθολογικών ρυθμίσεων (ΦΕΚ 297,τ. Α΄/23-12-2003 ), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν,
5. Το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρα-
τίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογι-
στών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις»,
6. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», »,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές
διατάξεις»,
7. Την υπ’ αριθμ. 45143/Δ2/13-04-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων
Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
8. Την αριθ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Απόφαση του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., με την  οποία διορίσθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης,
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,
10. Την υπ’ αριθμ. 6384/09-05-2011 (ανακοινοποίηση 10/5/2011) Προκήρυξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας
11. Την υπ’ αριθμ. Φ.32/12874/3-8-2011 (ανακοινοποίηση 4-8-2011) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής  «Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας»,
12. Την υπ’ αρ. 69/4-8-2011 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Α΄Αθήνας, ως Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ  με την ο-
ποία προτείνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας,
Εισηγούμαστε
Την τοποθέτηση, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τετραετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2015,

144332 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΠΕ04  12ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
153547 ΖΗΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                      ΠΕ04  63ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
906053 ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕ13  12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
202608 ΚΟΥΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                          ΠΕ04   9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
181944 ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                          ΠΕ19  63ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
140916 ΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         ΠΕ03   62o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
144592 ΨΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ                                  ΠΕ06     9ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ