ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις Σχολικές Επιτροπές»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----                                                                                      Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 15-17, 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: Κούνουπα Κατερίνα
Τηλ: 210 6450204
Fax: 210 6450298 
e-mail: grdntis@attik.pde.sch.gr
Αθήνα, 17-112011
Αριθ. Πρωτ. : 19577 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω Διευθύνσεων Π.Ε και Δ.Ε)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις Σχολικές Επιτροπές»Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΦΕΚ 318/25-2-2011 περί «καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» θα πρέπει ν εφαρμοσθεί από όλους τους Δήμους.


Επισημαίνουμε ότι:


Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευόμενων Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/10 μεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που προκύπτει από τη συγχώνευση (άρθρο 3 παρ.14).


Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., τη παλαιότητα των κτηρίων καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των Σχολικών Μονάδων (άρθρο 2).


Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε Διευθυντή Σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματός της αντίστοιχης Σχολικής Μονάδας. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το Διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό (άρθρο 3 παρ. 8α)


Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από το Διευθυντή Σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στη περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1000 ευρώ (άρθρο 3 παρ. 8β).


Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο Διευθυντής των σχολείων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ.2).


Τα χρήματα τα οποία διατίθενται προς τις σχολικές επιτροπές αφορούν μόνο τα λειτουργικά έξοδα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, χαρτικά, συντήρηση κ.λ.π.) των σχολικών μονάδων. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι οποιεσδήποτε αμοιβές μελών των Σχολικών Επιτροπών ή τα κατασκευαστικά έργα.


Στους Δήμους από τη Πολιτεία έχουν καταβληθεί τρεις χρηματικές επιχορηγήσεις για το έτος 2011. Ως εκ τούτου θα έπρεπε οι προβλεπόμενες από το ΦΕΚ 318/29-2-2011 ρυθμίσεις να είχαν ήδη υλοποιηθεί και να μην αντιμετώπιζαν προβλήματα λειτουργίας οι Σχολικές Μονάδες.

Κατόπιν τούτου, για πληρέστερη ενημέρωση της Διοίκησης παρακαλούμε να συμπληρωθούν οι επισυναπτόμενοι πίνακες και να μας αποσταλούν μέχρι 24-11 2011.Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ