ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας »


H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Έχοντας υπ’ όψη :
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/78 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του νόμου 2129/93.
  4. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 429/91.
6. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
  1. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
  1. Τις διατάξεις του 1120/Η/8-1-2010 (ΦΕΚ τ.β΄1) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών

Αποφασίζουμε


Άρθρο Μόνο


1. Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή του γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα : Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική.

2. Στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου, που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στο σχολείο στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής τους.

3. Το σχετικό πρόγραμμα αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της εγκυκλίου έναρξης κάθε σχολικό έτος και λήγει με το πέρας των εξετάσεων. Ειδικά για τις ημέρες των εξετάσεων, επιτρέπεται η συνέχιση του προγράμματος ως προς το πλήθος των ωρών που ισχύει και την διάρκεια του διδακτικού έτους. Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα αποφασίζεται από τον σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα από σχετική εισήγηση του διδάσκοντος καθηγητή, σε συνδυασμό με τις αιτήσεις των μαθητών, οι οποίες συμπληρώνονται με την έναρξη λειτουργίας του θεσμού, και μέσω αυτών, οι μαθητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

4. Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1-3 διδακτικές ώρες την ημέρα. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Επιτρέπεται λειτουργία τμήματος Ε.Δ έστω και με έναν μαθητή. Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Διάσπαση τμήματος επιτρέπεται μόνον αν ικανοποιείται η παράγραφος 7(«Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν Μόνιμοι καθηγητές προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή»). Κάθε μάθημα του προγράμματος μπορεί να διδάσκεται μέχρι 4 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ωρών του ωρολογίου προγράμματος στο αντίστοιχο μάθημα. Ο μαθητής που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από το πρόγραμμα για περισσότερες από το 50% των μηνιαίων ωρών του τμήματος, διαγράφεται από το τμήμα , μετά από ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του.

5. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, έπειτα από σχετική εισήγηση των εκπαιδευτικών της οικείας ή συγγενούς ειδικότητας και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται :
α) εντός του ωραρίου διδασκαλίας, όταν υπάρχει η σχετική δυνατότητα.
β)εντός του σχολείου σε απογευματινές ή βραδινές ώρες (ή σε πρωινές για σχολείο με απογευματινή βάρδια), όταν δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την περίπτωση (α).

6. Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υλοποιείται σε κάθε Γυμνάσιο με Απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης ή Προϊστάμενου Γραφείου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου. Υπεύθυνος για την λειτουργία των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται ο Διευθυντής του σχολείου με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης ή Προϊστάμενου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
7. Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν Μόνιμοι καθηγητές προς συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
8. Οι διδάσκοντες στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συνεργάζονται συνεχώς με τους διδάσκοντες των τάξεων από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που παρακολουθούν τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο τέλος του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας υποβάλλουν στο διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά μάθημα. Οι εκθέσεις συζητούνται από τον σύλλογο των διδασκόντων κατά τον γενικό απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Αντίγραφο γενικής έκθεσης με τον πίνακα Γ1 διαβιβάζεται στην οικεία διεύθυνση ή το οικείο γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο γραφείο των Σχολικών Συμβούλων. Την ευθύνη σύνταξης και αποστολής της παραπάνω έκθεσης έχει ο Διευθυντής του σχολείου Ο Διευθυντής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Γραφείου συγκεντρώνει τα στοιχεία των σχολείων της Διεύθυνσης ή του Γραφείου αντίστοιχα και συντάσσει δική του έκθεση με τον πίνακα Γ2 , τα οποία τα διαβιβάζει στο τμήμα ΠΔΣ και ΕΔ της ΔΣΕΠΕΔ του Υπ.Π.ΔΒ.Μ.Θ και κοινοποίηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν οι παραπάνω εκθέσεις και πίνακες και οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά την λειτουργία του προγράμματος.

9. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΥΦΥΠ