Πως παραδίδονται τα οικονομικά στοιχεία του 2011 (απολογισμός) της Σχολικής Επιτροπής που καταργήθηκε στη νέα καλλικρατική Σχολική Επιτροπή.


εκ μέρους του Εκπροσώπου μας στην ΔΕΠ Δ. Μυλωνά

 

Πως παραδίδονται τα οικονομικά στοιχεία του 2011 (απολογισμός)  της Σχολικής Επιτροπής που καταργήθηκε στη νέα καλλικρατική Σχολική Επιτροπή.

Επειδή κάποιες Σχ. Επιτροπές ζητούν από Διευθυντές Σχολείων να "κάνουν απολογισμό" για το 2011.


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ……………………………….
Σήμερα   .... / .... / 201..    ημέρα …………..........…. και ώρα ……… στο γραφείο του ……. ………………….......……………….. ο
 
……………………..................………… μέχρι .... / .... / 201..    πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής ……………………………..
 
παρέδωσε την Οικονομική Διαχείριση 2011 της Επιτροπής στον …………………………...........…….......................……… ως εξής: 

 1. Το Βιβλιάριο Καταθέσεων με αριθμ. ………………….....……………………………………………………… με  ……………,….. ευρώ.
 2.   Το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων όπου εμφανίζονται:
Έσοδα μέχρι σήμερα  ……………,….. ευρώ.
Έξοδα μέχρι σήμερα  ……………,….. ευρώ.
Υπόλοιπο Ταμείου  ……………,….. ευρώ.
Το υπόλοιπο των ……………,….. ευρώ βρίσκονται κατατιθέμενο στο με αριθμ. …………......……….. Βιβλιάριο
 
Καταθέσεων ...............................................……..........................……..  ..........….............................…… με ……………,…... ευρώ και μετρητά στο χέρι που παραδίδονται  ……………,….. ευρώ.
 
3. Τα παραστατικά δαπανών  που έγιναν από    .... / .... / 201..    μέχρι  .... / .... / 201..   
 4. Το μπλοκ τριπλοτύπων εισπράξεων μέχρι και τον τελευταίο αριθμό …....... και σύνολο εισπράξεων ……………,….. ευρώ.
 5. Το μπλοκ τριπλοτύπων αποδείξεων πληρωμής με τελευταίο αριθμό …....... που χρησιμοποιήθηκε το έτος    201..
 7. Φάκελο με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) από .... / .... / 201..    μέχρι και.... / .... / 201..    καθώς  τα δικαιολογητικά κατάθεσης ΑΠΔ  και πληρωμής του ΙΚΑ.
 8. Το βιβλίο του ΙΚΑ για Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό.
 9. Το Φάκελο τις προηγούμενες διαχειρίσεις των ................................................ ετών.
Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα.
Ένα αυτός που παρέδωσε, ένα αυτός που παρέλαβε και ένα για το αρχείο της Σχολικής  Επιτροπής.
Αυτός που παρέδωσε                                               Αυτός που παρέλαβε
   Τ.Υ.       Τ.Υ.
(σφραγίδα νέας Σ.Ε.)